Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych  jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu, ul. Osiedlowa 36, 26-600 Radom.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami wymienionej wyżej Ustawy.
  4. Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  5. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: bodo.radom@gmail.com