Oferta edukacyjna XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu dla klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum:

Oferta edukacyjna XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu dla klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów szkoły podstawowej
:

XII Liceum Ogólnokształcące objęte jest patronatem naukowym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Zasady rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu

Rekrutacja do XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu rusza 13 maja 2019r. i odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru znajdującego się na portalu Oświata w Radomiu.

Przebieg rekrutacji

Rekrutacja składa się z następujących etapów:

Wybór klas, w których absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej pragnie kontynuować naukę, wypełnienie i złożenie wniosku do wybranej szkoły (od 13 do 20 maja 2019r.).

Dostarczenie do wybranej szkoły kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (od 21 do 28 czerwca 2019r.).

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (16 lipca 2019r.).

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydata w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (od 16 do 24 lipca 2019r.).

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (25 lipca 2019r.).

Do pobrania: pełny harmonogram rekrutacji zasadniczej.

Przygotowanie wniosku rekrutacyjnego

Podczas dokonywania wyboru, uczeń na pierwszym miejscu powinien wpisać szkołę i klasę, którą jest najbardziej zainteresowany.

Na listę preferencji (listę oddziałów, do których uczeń chce ubiegać się o przyjęcie) uczeń wpisuje te szkoły i klasy, w których chciałby się w przyszłości uczyć. Klasa umieszczona na pierwszym miejscu wskazuje jednocześnie szkołę pierwszego wyboru.

Wypełniony elektronicznie wniosek jest dokumentem stanowiącym formalne zgłoszenie do procesu rekrutacji, składanym w szkole pierwszego wyboru. Wniosek należy wypełnić elektronicznie po zalogowaniu się do aplikacji naboru na portalu Oświata w Radomiu. Będzie to możliwe w terminie wskazanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru (jest to szkoła, która na liście preferencji znajduje się na pierwszym miejscu). Szkoła ta prowadzi obsługę danego kandydata – przyjmuje od niego dokumenty oraz dokonuje ich weryfikacji. Wniosek musi być podpisany zarówno przez ucznia, jak i przez jego rodziców (prawnych opiekunów).

Kryteria rekrutacyjne

Na etapie rekrutacji zasadniczej obowiązują następujące kryteria:

Wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów 100)

Punkty za świadectwo (maksymalna liczba punktów 100), w tym:

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum:

pierwszy przedmiot punktowany: język polski

drugi przedmiot punktowany: matematyka

trzeci przedmiot punktowany: język obcy nowożytny

czwarty przedmiot punktowany: najwyższa ocena z grupy następujących zajęć edukacyjnych: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, wychowanie fizyczne

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Aktywność społeczna.

Rekrutacja uzupełniająca

W przypadku gdy uczeń nie zostanie przyjęty do żadnego oddziału w ramach rekrutacji zasadniczej, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w tych szkołach, które dysponują wolnymi miejscami. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany na portalu Oświata w Radomiu. Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

Do pobrania: pełny harmonogram rekrutacji uzupełniającej.

Polecamy uwadze materiały informacyjne dotyczące rekrutacji przygotowane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i Ministerstwo Edukacji Narodowej