W 2008 roku ukończył studia w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra na podstawie napisanej pracy dyplomowej pt. “Propagandasprache im Dritten Reich anhand von der NS-Besatzungspresse im Generalgouvernement”. W latach 2010-2011 był stypendystą Universität des Saarlandes oraz Freie Universität Berlin. W 2013 roku na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie przygotowanej pod kierunkiem prof. Józefa Wiktorowicza rozprawy pt. “Einfluss der Bildungsreformen auf die Entwicklung der deutschen Schulterminologie im 19. Jahrhundert” otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
Od 2005 roku związany jest z radomską oświatą jako nauczyciel języka niemieckiego i egzaminator maturalny, ponadto w latach 2008-2012 wykładał w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu. W latach 2013-2020 współpracował jako wykładowca z Uniwersytetetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, a w kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się językoznawstwo kognitywne, komunikacja międzykulturowa i glottodydaktyka.

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Der politische Wortschatz – Merkmale der LTI. Językoznawstwo, Nr 14, Łódź 2020
 2. Fachsprachliche Ausdrücke in der „Krakauer Zeitung“ 1939-1945. Radomskie Studia Filologiczne, Nr 8, Radom 2019
 3. Nauczyciel języka obcego – informacja o zawodzie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018
 4. Das propagandistische Bild der Deutschen in der Krakauer Zeitung 1939-1945. Radomskie Studia Filologiczne, Nr 7, Radom 2018
 5. Schulfächerbezeichnungen in Preußen im 19. Jahrhundert. Studia Niemcoznawcze, Tom LXII, Warszawa 2018
 6. Od Lutra do Goebbelsa – rola mediów w propagandzie na przestrzeni wieków. Studia Niemcoznawcze, Tom LXI, Warszawa 2018
 7. Das Gespräch mit einem literarischen Text: Landeskunde und Literatur im Fremdsprachenunterricht. Studia Niemcoznawcze, Tom LX, Warszawa 2017
 8. Kompetencje społeczne dyrektora szkoły na przykładzie wybranych radomskich placówek oświatowych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych – Polish Journal of Continuing Education, Nr 97, Radom 2017 (współautor: dr inż. Beata Nawrot-Lis)
 9. Authentische Texte im Fremdsprachenunterricht – Schulung des intensiven Lesens. Radomskie Studia Filologiczne, Nr 6, Radom 2017
 10. Euphemismen in der Krakauer Zeitung als Mittel nationalsozialistischer Propaganda 1939-1945. Radomskie Studia Filologiczne, Nr 5, Radom 2017
 11. Pathos und Superlative in der Krakauer Zeitung als Mittel nationalsozialistischer Propaganda 1939-1945. Językoznawstwo, Nr 10, Łódź 2016
 12. Schulbezeichnungen in Preußen im 19. Jahrhundert. Studia Niemcoznawcze, Tom LVII, Warszawa 2016
 13. Geschichte des deutschen Schulvokabulars. Schüler- und Lehrerbezeichnungen in Preußen im 19. Jahrhundert. Radomskie Studia Filologiczne, Nr 3, Radom 2015
 14. Der sprachgeschichtliche Wandel der deutschen Schulterminologie als Resultat der Bildungsreformen im 19. Jahrhundert. Diplomica Verlag, Hamburg 2013
 15. Der Einsatz landeskundlicher Inhalte im DaF-Unterricht. Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes, Nr 35, Warszawa 2013
 16. Geschichte der deutschen Schule. Linguistische Tendenzen im 19. Jahrhundert. Entwicklungen im Schulwortschatz. Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbandes, Nr 35, Warszawa 2013
 17. Geschichte des deutschsprachigen Schulsystems – Wilhelm von Humboldts Bildungsreformversuch um 1810. Studia Niemcoznawcze, Tom LII, Warszawa 2013
 18. Der Einsatz literarischer Texte im DaF-Unterricht. Studia Niemcoznawcze, Tom LII, Warszawa 2013
 19. Propaganda im Generalgouvernement. Die NS-Besatzungspresse in Polen 1939-1945. Studia Niemcoznawcze, Tom XLV, Warszawa 2010
 20. Sprache als politisches Instrument. Studia Niemcoznawcze, Tom XLII, Warszawa 2009
 21. Propagandasprache im Dritten Reich anhand der NS-Besatzungspresse im Generalgouvernement. Grin Verlag, München 2008