W 2007 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra na podstawie pracy dyplomowej pt. „Flora roślin naczyniowych cmentarza przy ulicy Lipowej w Lublinie”. Następnie w 2016 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt) w oparciu o przygotowaną pracę pt. „Ocena jakości produktów mlecznych wytwarzanych w regionie radomskim z uwzględnieniem jakości surowca i opinii konsumenta” otrzymała tytuł naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika.

Od 2007r. związana jest z radomską oświatą jako nauczyciel biologii i przyrody, ponadto brała udział w dwóch projektach unijnych: „Nauczyciel Przyszłości” oraz „Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2008r. podjęła współpracę z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu, prowadząc zajęcia akademickie w zakresie przedmiotów biologicznych. Jest laureatką nagród rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu oraz rektora Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu za działalność dydaktyczną i organizacyjną.

Wybrane publikacje naukowe:

  1. Zawartość immunoglobulin G w mleku pozyskiwanym od zdrowych krów 5 ras w różnym wieku i fazach laktacji. Medycyna Weterynaryjna, 2013. (współautorzy: Król, J. / Litwińczuk, Z. / Brodziak, A.)
  2. Rynek wybranych produktów mlecznych dostępnych w regionie radomskim w ocenie konsumenta. Episteme. 2013.
  3. Wpływ spożywania mleka i przetworów mleczarskich na zdrowie człowieka z uwzględnieniem ich składu chemicznego. Zdrowie i Społeczeństwo. 2012, 2 (2), s. 125-132.
  4. Etyka w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Materiały Międzynarodowego Sympozjum „Etyka biznesu”. 2008, s. 141-145.
  5. Fenomen zjawiska wyuczonej bezradności w życiu społecznym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pomoc społeczna odpowiedzią na problemy społeczne?”. 2009, s. 135-138.
  6. Wpływ utraty pracy na zdrowie człowieka. Materiały Międzynarodowego Sympozjum „Zdrowie dobrem społecznym”. 2010, s. 170-176.
  7. Analiza produktów mleczarskich na terenie podregionu Radomskiego. Materiały I Międzynarodowej Konferencji Doktorantów „Nauki Przyrodnicze Kreują Przyszłość”. 2013.