Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi, ul. Osiedlowa 36, 26-600 Radom.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
  4. Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  5. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  7. Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida bodo.radom@gmail.com.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.