Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów jest XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi, ul. Osiedlowa 36, 26-611 Radom.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2005), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. Ustawy.
  4. Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  5. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: bodo.radom@gmail.com