Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Radomiu, ul. Osiedlowa 36, 26-600 Radom.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. Ustawy.
  4. Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  5. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.