Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

  1. Administratorem systemu monitoringu jest XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi, ul. Osiedlowa 36, 26-600 Radom.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida email: bodo.radom@gmail.com
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest art 108a – Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz art. 6 ust 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane maksymalnie 3 miesiące.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma: prawo do dostępu nagrań – w uzasadnionych przypadkach, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego